DRONY V PRESNOM POĽNOHOSPODÁRSTVE


Výhody


Zníženie vplyvu na životné prostredie

Aplikačné mapy pre variabilné hnojenie a individuálny postrek umožňujú nielen znížiť výrobné náklady, ale aj vplyv na životné prostredie. Nadmerné používanie dusíka a iných chemikálií má negatívny vplyv na biodiverzitu a kvalitu pôdy.

Zvyšovanie výnosov plodín

Multispektrálne a RGB merania vám umožnia prijímať optimálne rozhodnutia a lepšie riadiť farmu. Odstránením rizík v zárodku a identifikovaním oblastí, ktoré je potrebné zlepšiť, poľnohospodár maximalizuje svoju produkciu.

Minimalizácia nákladov

Aplikačné mapy pre variabilné hnojenie a individuálny postrek umožňujú výrazne znížiť používanie pesticídov, herbicídov a hnojív. V prípade nákladov na pesticídy ide o zníženie až o 80 % a v prípade hnojív až o 30 %.

Monitorovanie farmy

Poľnohospodár už nemusí obchádzať svoje pole, aby zistil, čo ana ňom deje. Stačí, aby vykonal jeden nájazd, a čoskoro potom je jeho presný obraz vo vysokom rozlíšení k dispozícii na internete.

Každý poľnohospodársky podnikateľ sa snaží maximalizovať zisk a znížiť náklady. Vďaka metódam presného poľnohospodárstva môže zvýšiť efektívnosť svojej poľnohospodárskej výroby, minimalizovať náklady spojené s vynaloženým časom a peniazmi. Veľmi dôležitou výhodou je aj zníženie vplyvu na životné prostredie obmedzením používania chemikálií.
Presné poľnohospodárstvo je nepochybne budúcnosťou poľnohospodárskej ekonomiky v Poľsku aj vo svete. Rýchly hospodársky rozvoj, rastúci počet obyvateľov a prebiehajúce klimatické zmeny si vyžadujú inovatívny prístup k poľnohospodárstvu a využívanie moderných technológií.

CENOVÁ PONUKA SLUŽIEB DRONOV PRE PRESNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO

Možnosti


Lokalizácia a identifikácia problematických oblastí plodín

Prevádzka farmy nie je ľahká úloha – v priebehu kultivácie môže vzniknúť veľa problémov, ako napríklad: infekcia škodcami alebo patogénmi, prítomnosť buriny. Je ťažké predvídať, kde v teréne a v akej oblasti sa dané nebezpečenstvo vyskytne. A tu vám môžeme pomôcť. Na základe multispektrálnych meraní sme schopní identifikovať konkrétne body problému a určiť stupeň súčasného poškodenia. To farmárovi umožňuje obmedziť riziká v zárodku, a tak ušetriť čas a peniaze.

Odhad nákladov na služby

Stanovenie zón variabilného hnojenia a individuálneho postreku

Indikátory ako NDVI a NDRE nám umožňujú vytvárať aplikačné mapy pre variabilné hnojenie a individualizované postreky. To umožňuje aplikáciu látok vo vhodných dávkach iba v tých pestovateľských oblastiach, ktoré to vyžadujú. To znižuje náklady na hnojivá, herbicídy a pesticídy.

Odhad nákladov na služby

Určenie stupňa poškodenia spôsobeného zverou alebo poveternostnými javmi

Ortofotomapa, ktorú sme vytvorili, odráža veľmi presne stav farmy. Porovnaním situácie pred a po poškodení môžeme ľahko odhadnúť oblasť poškodenia. Pridaním multispektrálnych meraní k tomu dokážeme tiež určiť ich stupeň na konkrétnych miestach.

Odhad nákladov na služby

Odhad veľkosti výnosu a počtu sadeníc

Multispektrálne zobrazovanie a vo viditeľnom svetle RGB nám umožňujú odhadnúť veľkosť úrody a počet sadeníc. Pri plánovaní predaja a skladovania je veľmi dôležité predpovedať výnosy. Stanovenie počtu sadeníc je zase užitočné v poistných záležitostiach a na vyhodnotenie stavu plodín po zime alebo suchu.

Odhad nákladov na služby

Stanovenie indexov rastlinnej vegetácie

Multispektrálnym meraním môžeme vytvoriť celú škálu máp indikátorov rastlinnej vegetácie. Každý indikátor nám poskytuje rôzne informácie, napríklad o transpirácii listov alebo o zimnom stave plodín. Naše skúsenosti nám umožňujú efektívne ich prevádzkovať tak, aby vykonaná analýza poskytovala najlepšie výsledky.

Odhad nákladov na služby

Testovanie zloženia pôdy

V spolupráci s ďalšími výskumnými centrami realizujeme štúdiu zloženia pôdy. Vďaka skoršej fotogrametrickej a vzdialenej snímacej razii odoberáme vzorky len tam, kde je to potrebné, čo znižuje náklady na testovanie.

Odhad nákladov na služby

Analýza úrovne poklesu kondície rastlín vyplývajúcej z aktivity stresového faktora – nedostatku alebo prebytku vody

Pomocou dronu vybaveného termovíznou kamerou sme schopní vytvoriť termografickú mapu zobrazujúcu hodnoty teploty zodpovedajúce každému pixelu mapy. To umožňuje posúdiť úroveň aktívneho vyparovania vody z nadzemných častí rastlín, t.j. transpirácia – čím vyššia teplota, tým nižšia transpirácia. To zase umožňuje určiť úroveň stresu rastlín v dôsledku nedostatku alebo prebytku vody.

Odhad nákladov na služby

Posúdenie stavu pestovania – mapa prezimovania

Lokalizácia a identifikácia problémových oblastí plodín zahŕňa posúdenie poškodenia rastlín v dôsledku drsných podmienok prezimovania, detekciu škodcov, diagnostiku oblastí s nedostatočnou závlahou atď.

Odhad nákladov na služby

Vypracovanie mapy rovnomernosti sejby

Počas prípravy na ďalšiu sejbovú sezónu sú nálety dronov neoceniteľnou pomocou. Ich cieľom je zmapovať územie, teda identifikovať, ktoré plochy vyžadujú dodatočné práce a aký typ, aby bola zabezpečená rovnomerná sejba a vysoké úrody. Pomocou fotogrametrických metód a metód diaľkového prieskumu Zeme, ako aj umelej inteligencie sme schopní určiť počet sadeníc a straty na záhonoch. To vám umožní optimalizovať objem výroby, ako aj znížiť alternatívne náklady.

Odhad nákladov na služby