Slovník pojmov


Klasifikácia porastov – ukazovateľ produkčnej schopnosti lesnej lokality pre daný druh. Hodnotiaca trieda sa určuje podľa veku a výšky porastu.

Mračno bodov – súbor bodov so súradnicami XYZ a parametrom odrazivosti, ktorý je geometrickou reprezentáciou skenovaného objektu. Môže sa získať nepriamou metódou (fotogrametria) alebo priamou metódou (elektromagnetické skenovanie).

Defoliácia – zbavenie rastliny listov vplyvom vonkajších faktorov alebo chemických látok. Zvyčajne spôsobené napadnutím hmyzom, chorobami rastlín alebo defoliantmi (napr. tiomočovinou, chloristanom sodným).

Fotogrametria – (podľa Veľkej encyklopédie PWN 2002) je odvetvie technických vied, ktoré sa zaoberá získavaním, transformáciou, prezentáciou a zhromažďovaním informácií (kvantitatívnych a kvalitatívnych) o danom území alebo objekte na základe fotogrametrických snímok (t. j. terénnych fotografií, tzv. fotogramov) alebo ich digitálnych reprezentácií.

Herbicídy – druh pesticídov používaných na ničenie burín.

Aplikačná mapa – mapa vytvorená na základe indikačnej mapy ako “návod” na presné hnojenie alebo individuálny postrek. Umožňuje poľnohospodárom výrazne znížiť používanie hnojív, prípravkov na ochranu rastlín (pesticídov) a herbicídov.

Indikačná mapa – mapa zobrazujúca stav poľnohospodárskeho poľa alebo lesného úseku. Za každým ukazovateľom sa skrýva príslušný matematický vzorec, ktorý určuje jeho vlastnosti a použitie. Zložkami vzorcov sú hodnoty odrazivosti jednotlivých svetelných lúčov.

Fotogrametrický nálet – nálet vykonaný lietadlom s posádkou alebo bez posádky vybaveným vhodným senzorom (napr. multispektrálnym senzorom alebo digitálnou kamerou) na zber fotogrametrických údajov a/alebo údajov diaľkového prieskumu Zeme. Patria sem ortofotomapy, 3D modely, numerické modely krajinnej pokrývky, indexové mapy atď.

Numerický model terénu  – digitálna reprezentácia zemského povrchu, ktorá sa používa na mnohé geopriestorové analýzy a merania.

DEM (Digital Elevation model) – NMPT (Numerical model of land cover) – model povrchu (reliéfu) krajiny doplnený o prírodné (vegetácia) a antropogénne (budovy, stavby) prvky. Farebné mapovanie a do určitej miery aj trojrozmerné mapovanie. V prípade analýzy porastu umožňuje:

Rozdelenie do tried podľa veku stromu – vyššie stromy sú staršie stromy

  • Detekcia stromu
  • Stanovenie hustoty zalesnenia
  • Metrické merania atď.

Ortofotomapa – mapa zobrazujúca povrch terénu vytvorená ako výsledok spracovania leteckých alebo satelitných snímok. Obrázok je v ortogonálnej projekcii, t. j. tak, ako sa zobrazuje štandardná mapa.

Pesticídy – syntetické alebo prírodné látky používané na kontrolu škodlivých alebo nežiaducich organizmov, ktoré sa používajú najmä na ochranu plodín a lesov.

Multispektrálne merania  – spočívajú v registrácii snímok v rôznych spektrách svetla s použitím vhodných senzorov. Vďaka odrazovým a absorpčným vlastnostiam jednotlivých svetelných lúčov, ktoré sú charakteristické pre každý objekt, sme schopní získať informácie, ktoré nás zaujímajú, napr. určiť stupeň vegetácie rastlín. Na multispektrálne merania sa používajú satelitné snímky, drony vybavené multispektrálnymi senzormi a pozemné senzory (snímače).

Presné poľnohospodárstvo – systém poľnohospodárstva založený na moderných informačných a technologických metódach. V presnom poľnohospodárstve využívame okrem iného bezpilotné lietadlá, multispektrálne senzory, satelitné polohové techniky (GPS) a diaľkový prieskum.

Multispektrálny snímač (kamera) – snímač, ktorý zachytáva obraz v niekoľkých rôznych svetelných spektrách vrátane blízkej infračervenej oblasti. Používa sa na vytváranie máp indikátorov.

Diaľkový prieskum – zahŕňa zaznamenávanie údajov a informácií o fyzickom svete prostredníctvom detekcie a merania signálov vytvorených žiarením, časticami a poľami vyžarovanými objektmi mimo bezprostrednej blízkosti senzora (ktorý tieto údaje zaznamenáva).

Normalizovaný rozdielový index červených okrajov kanála, NDRE – podobný svojím vzorcom a použitím NDVI. Namiesto blízkeho infračerveného pásma používa červený okrajový kanál. Vďaka tomu je citlivejší ako NDVI (rýchlejšia detekcia problémov) a umožňuje meranie nižších korún a hustej vegetácie.

NDVI index (normalizovaný diferenciálny vegetačný index) – umožňuje určiť vývojový stav a kondíciu vegetácie. Čím vyšší je index, tým väčšie je množstvo biomasy. NDVI je založená na kontraste medzi najväčším odrazom blízkeho infračerveného žiarenia a absorpciou červenej. Je to základný nástroj na hodnotenie stavu porastu, na predpovedanie, kedy bude strom vhodný na ťažbu, a na lokalizáciu oblastí v horšom stave.

Indikátor nadobúda hodnoty v rozsahu od -1 do 1, ktoré sú na mape znázornené farebne:

  • Pod 0,2 – plochy bez vegetácie, napríklad odkrytá pôda, odumretá organická hmota, voda, sneh, budovy atď.
  • Medzi 0,2 a 0,4 – zvyšková vegetácia
  • Medzi 0,4 a 0,7 – vegetácia v dobrom stave
  • Nad 0,7 – vegetácia vo veľmi dobrom stave. Malo by sa však pamätať na to, že rozsah ukazovateľa môže byť ovplyvnený rôznymi faktormi (rôzny typ pestovania, miesto pestovania atď.), Preto je vhodné odkázať na priemerné hodnoty ukazovateľa za celé pole. a historické údaje, aby bolo možné správne posúdiť stav porastu.