SŁOWNICZEK POJĘĆ


Bonitacja, klasa bonitacji drzewostanu – wskaźnik określający możliwości produkcyjne siedliska leśnego dla danego gatunku. Klasę bonitacji określa się na podstawie wieku i wysokości drzewostanu.

Chmura punktów – zbiór punktów o współrzędnych XYZ oraz parametrze intensywności odbicia, stanowiący geometryczną reprezentację skanowanego obiektu. Może zostać pozyskana metodą pośrednią (fotogrametria) lub bezpośrednią (skaning elektromagnetyczny).

Defoliacja –pozbawienie rośliny liści wskutek oddziaływania czynników zewnętrznych lub substancji chemicznych. Najczęściej spowodowane gradacją owadów, chorobami roślinnymi lub defoliantami (np.: tiomocznik, chloran sodu).

Fotogrametria – fotogrametria (wg Wielkiej Encyklopedii PWN z 2002 r.) jest dziedziną nauk technicznych zajmującą się pozyskiwaniem, przekształcaniem, prezentacją i gromadzeniem informacji (ilościowych i jakościowych) dotyczących danego terenu lub obiektu na podstawie zdjęć fotogrametrycznych (czyli zdjęć terenu, tzw. fotogramów) lub ich reprezentacji cyfrowych.

Herbicydy – rodzaj pestycydów wykorzystywany do zwalczania chwastów.

Mapa aplikacyjna – mapa utworzona na bazie mapie wskaźnikowej będąca „instrukcją” dotyczącą precyzyjnego nawożenia lub zindywidualizowanych oprysków. Dzięki niej, przedsiębiorca rolny może znacznie zmniejszyć zużycie nawozów, środków ochrony roślin (pestycydów) oraz herbicydów.

Mapa wskaźnikowa – mapa obrazująca kondycję pola uprawnego lub działu leśnego. Za każdym ze wskaźników kryje się odpowiednia formuła matematyczna, determinująca jego charakterystykę i zastosowanie. Składnikami wzorów są wartości odbicia poszczególnych wiązek światła.

Nalot fotogrametryczny – nalot wykonywany przy użyciu załogowego lub bezzałogowego statku powietrznego wyposażonego w odpowiedni sensor (np. czujnik multispektralny lub kamerę cyfrową) celu zebrania danych fotogrametrycznych lub/i teledetekcyjnych. Wśród nich możemy wymienić ortofotomapy, modele 3D, numeryczne modele pokrycia terenu, mapy wskaźnikowe itp.

Numeryczny model terenu – cyfrowa reprezentacji ukształtowania powierzchni terenu, używany do wielu analiz i pomiarów geoprzestrzennych.

Numeryczny model pokrycia terenu – model powierzchni terenu uzupełniony o elementy naturalne (roślinność) i antropogeniczne (budynki, budowle). Jest podstawą do opracowania cyfrowych modeli 3D.

Ortofotomapa – mapa przedstawiająca powierzchnię terenu powstała w wyniku przetworzenia zobrazowań lotniczych lub satelitarnych. Obraz jest w rzucie ortogonalnym, czyli tak, jak prezentowana jest standardowa mapa.

Pestycydy – syntetyczne lub naturalne substancje używane do zwalczania organizmów szkodliwych lub niepożądanych, stosowane głównie do ochrony roślin uprawnych i lasów.

Pomiary multispektralne – polegają na rejestracji obrazu w różnych spektrach (widmach) światła przy pomocy odpowiednich sensorów. Dzięki charakterystycznym dla każdego przedmiotu właściwościom odbicia i pochłaniania poszczególnych wiązek światła, jesteśmy w stanie uzyskać interesujące nas informacje, np. określić stopień wegetacji roślin. Do pomiarów multispektralnych wykorzystujemy zdjęcia satelitarne, drony wyposażone w czujniki wielospektralne oraz sensory (czujniki) naziemne.

Precyzyjne rolnictwo – system gospodarowania oparty o nowoczesne metody informatyczno-technologiczne. W rolnictwie precyzyjnym wykorzystujemy m. in. bezzałogowe statki powietrzne, sensory multispektralne, techniki pozycjonowania satelitarnego (GPS) oraz teledetekcje.

Sensor (kamera) multispektralna – czujnik rejestrujący zdjęcia w kilku różnych widmach światła, m. in. w bliskiej podczerwieni. Wykorzystywany do tworzenia map wskaźnikowych.

Teledetekcja – teledetekcja polega na rejestrowaniu danych i informacji dotyczących świata fizycznego poprzez wykrywanie i pomiar sygnałów tworzonych przez promieniowanie, cząsteczki i pola emitowane przez obiekty znajdujące się poza bezpośrednim sąsiedztwem czujnika (który te dane rejestruje).

Wskaźnik NDRE – Znormalizowany różnicowy wskaźnik kanału czerwonego brzegowego, NDRE (ang. Normalized Difference Red Edge Index) podobny w swojej formule i zastosowaniu do NDVI. Zamiast pasma bliskiej podczerwieni wykorzystuje kanał czerwony brzegowy (ang. red edge). Czyni to go bardzie czułym od NDVI (szybsza detekcja problemu), umożliwia pomiar dolnych czasz rośliny oraz gęstej roślinności.

Wskaźnik NDVI – Znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji, NDVI (ang. Normalized Difference Vegetation Index) – pozwala na określenie stanu rozwojowego oraz kondycji roślinności. Kolor zielony oznacza zdrowe rośliny (czyli wysoką wartość indeksu), zaś czerwone rośliny osłabione. NDVI bazuje na kontraście między największym odbiciem w paśmie bliskiej podczerwieni a absorpcją w paśmie czerwonym. Wskaźnik został zastosowany po raz pierwszy w 1973 roku. Jest to podstawowe narzędzie w rolnictwie precyzyjnym.