zásady ochrany osobných údajov

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  1. Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú spôsob, akým nakladáme s Osobnými údajmi zhromaždenými prostredníctvom webovej stránky https://centrumdronowe.pl/, patriacej spoločnosti Centrum Usług Dronowych Sp. z o.o., ktoré odkazujú na ustanovenia týchto zásad („Webové stránky“), ako aj Osobné údaje zhromažďované prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) alebo iných prostriedkov elektronickej komunikácie.
  2. Správcom Osobných údajov používateľov Stránky je Grzegorz Łobodziński pôsobiaci pod názvom: Centrum Usług Dronowych Sp. z o.o., adresa: ul. Przybyszowska 17, 35 – 213 Rzeszów, Rzeszów commune, Rzeszów poviat, Vojvodstvo Podkarpackie, zapísaná v KRS 0000780638, NIP: 8133809868, REGON: 383034976, ďalej len „Správca“.
  3. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len: „GDPR“.
  4. Všetky výrazy napísané veľkým začiatočným písmenom (napr. Webová stránka, Osobné údaje) je potrebné chápať v súlade s ich definíciou obsiahnutou v Nariadeniach dostupných na https://centrumdronowe.pl/, pokiaľ obsah týchto Zásad ochrany osobných údajov výslovne neuvádza inak.

PRÁVNY ZÁKLAD, ÚČELY, PRAVIDLÁ A DOBA SPRACOVANIA VAŠICH ÚDAJOV NA WEBOVEJ STRÁNKE

  1. Správca spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu potrebnom na poskytovanie jednotlivých služieb ponúkaných Webovou stránkou.
  2. Vaše osobné údaje spracúva Správca:

– za účelom poskytovania služieb elektronickými prostriedkami pri poskytovaní služieb prostredníctvom internetu – právnym základom spracúvania Osobných údajov je nevyhnutnosť spracúvania na plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), v v tomto prípade osobné údaje spracúvame po dobu trvania zmluvy a do uplynutia lehôt na uplatnenie reklamácie;

– za účelom posudzovania sťažností a sťažností súvisiacich s uzatvorenými Transakciami – základom spracúvania Osobných údajov je nevyhnutnosť splnenia zákonnej povinnosti Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR), v tomto prípade , Osobné údaje spracúvame po dobu jedného roka od skončenia záručnej doby alebo Vašich práv z nej vyplývajúcich;

– za účelom prípadného zistenia, prešetrenia alebo obrany proti nárokom – právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Prevádzkovateľa (t. j. ochrana jeho práv; článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR); v tomto prípade osobné údaje spracúvame do uplynutia lehôt na uplatnenie reklamácie;

– na analytické a štatistické účely – právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Správcu (t. j. analýza aktivity ľudí používajúcich webovú stránku, ako aj ich preferencií za účelom zlepšenia funkčnosti webovej stránky; článok 6 ods. f) GDPR), v tomto prípade sú Osobné údaje spracúvané na základe dodatočného právneho základu (napr. umožnenie spracúvania Osobných údajov za účelom plnenia zmluvy) – ak Správca tento základ stratí, Osobné údaje budú byť anonymizovaný;

– za účelom splnenia zákonnej povinnosti Správcu vyplývajúcej najmä z daňových a účtovných predpisov – právnym základom spracúvania je zákonná povinnosť (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR); v tomto prípade sú Osobné údaje spracúvané do uplynutia premlčacej doby pre daňové povinnosti;

– pre marketingové účely Správcu: – ak sú marketingové aktivity vykonávané bez použitia prostriedkov elektronickej komunikácie, právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Správcu súvisiaci s podporou podnikania (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR v súvislosti s odôvodnením 43 GDPR), osobné údaje sú spracúvané, kým nepodáte účinnú námietku;

– ak sa marketingové aktivity vykonávajú pomocou elektronických komunikačných prostriedkov, právnym základom spracovania je súhlas s týmito aktivitami (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a ustanovenia iných právnych úkonov vyžadujúcich takýto súhlas); Osobné údaje sú spracovávané, kým neodvoláte svoj súhlas.

Správca môže spracúvať Vaše Osobné údaje:

– Meno a priezvisko,

– adresa,

– telefón,

– Emailová adresa,

– IP adresa,

– daňové identifikačné číslo (ak je k dispozícii),

– Adresa spoločnosti (ak existuje).

  1. Rozsah uvedených údajov je v súlade s princípom minimalizácie. Neposkytnutie vyššie uvedených údajov bráni využívaniu služieb Webovej stránky.

Po uplynutí doby spracovania sú Vaše Osobné údaje bezodkladne vymazané alebo anonymizované.

  1. V súvislosti s realizáciou Transakcie budú Vaše Osobné údaje sprístupnené externým partnerom, príjemcom, najmä subjektom zodpovedným za prevádzku IT systémov, subjektom prevádzkujúcim kuriérske alebo poštové služby, bankám a prevádzkovateľom platobného styku, subjektom poskytujúcim účtovné služby, marketing agentúry a subjekty spriaznené so Správcom. V prípade poskytnutia informácií o osobe používajúcej Webovú stránku príslušným orgánom alebo treťou osobou, Správca poskytne Vaše Osobné údaje, ak takáto povinnosť vyplýva z platnej legislatívy. Správca neprenáša Vaše Osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV AUTOMATIZOVANÝM SPÔSOBOM

Správca nespracúva Vaše Osobné údaje automatizovaným spôsobom (a to ani formou profilovania), s výnimkou informácií obsiahnutých v súboroch cookies.

VAŠE SILY
1. V súlade s ustanoveniami GDPR máte v súvislosti s kontrolou spracúvania Vašich Osobných údajov nasledovné práva:
– právo na prístup k Vašim Osobným údajom (napr. získať informácie o tom, aké Osobné údaje Správca spracúva, získať kópiu Vašich Osobných údajov);
– právo požadovať opravu, aktualizáciu alebo opravu vašich osobných údajov;
– právo požiadať o vymazanie vašich Osobných údajov, ak sú neúplné, neaktuálne, nepravdivé alebo boli zhromaždené v rozpore so zákonom alebo sú zbytočné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené; bez ohľadu na vyššie uvedené máte možnosť vymazať svoj účet na Webovej stránke (to však nie je to isté ako vymazanie vašich Osobných údajov);
– právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorý sa zaoberá ochranou osobných údajov – v Poľsku je to predseda Úradu na ochranu osobných údajov (napr. ak sa má za to, že spracúvanie vašich osobných údajov porušuje ustanovenia GDPR alebo iné ustanovenia o ochrane Osobných údajov);
– právo požadovať obmedzenie spracovania Vašich Osobných údajov;
– právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ak je spracúvanie založené na oprávnenom záujme správcu alebo pre priamy marketing.
2. Ak sa Osobné údaje spracúvajú na základe Vášho súhlasu, máte právo:
– právo súhlas kedykoľvek odvolať,
– právo na prenos vašich osobných údajov.
3. Pre uplatnenie Vašich práv kontaktujte Správcu prostredníctvom komunikačných kanálov uvedených v bode. VII: „Kontaktné údaje“.

COOKIES
1. Webová stránka využíva informácie obsiahnuté v súboroch cookie.
2. Cookies sú IT dáta, najmä textové súbory, ktoré sú uložené na vašom koncovom zariadení (napr. v pamäti počítača) a sú určené na použitie so stránkami Webovej stránky.
3. Súbory cookie sa používajú na nasledujúce účely:
– identifikácia vašej osoby ako prihlásenej na Webovú stránku;
– zapamätanie Tovaru v Košíku;
– zapamätanie si prihlasovacích údajov na Webovú stránku;
– prispôsobenie obsahu webovej stránky vašim individuálnym preferenciám (napr. rozloženie stránky);
– vedenie anonymných štatistík umožňujúcich Správcovi zlepšovať funkčnosť Webovej stránky.
4. Webová stránka používa nasledujúce typy cookies: trvalé cookies, session cookies, reklamné cookies, funkčné cookies a bezpečnostné cookies. Existujú prípady, keď softvér používaný na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) štandardne umožňuje ukladanie súborov cookie na koncovom zariadení. Nastavenia cookies je možné kedykoľvek zmeniť. Tieto nastavenia je možné zmeniť najmä tak, aby sa zablokovala automatická manipulácia s cookies v nastaveniach webového prehliadača alebo aby boli informované o každom ich umiestnení na zariadení. Obmedzenia používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webovej stránke. Súbory cookie môžu využívať aj inzerenti a partneri spolupracujúci s prevádzkovateľom webovej stránky.
Podrobné informácie o nastaveniach súborov cookie a ich samoodstránení v najpopulárnejších webových prehliadačoch by mali byť dostupné v časti „pomocníka“ (alebo inej podobnej) webového prehliadača a na nasledujúcich stránkach:
– Prehliadač Microsoft Edge, prehliadač Internet Explorer:
https://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-10/edge-privacy-faq
– prehliadač Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=plX
-Prehliadač Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
– prehliadač Opera:
https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/
– Prehliadač Safari:
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Správca zabezpečuje primerané bezpečnostné opatrenia, aby Osobné údaje spracúval bezpečným spôsobom, pričom predovšetkým zabezpečuje, aby k údajom mali prístup len oprávnené osoby a len v rozsahu, v akom je to nevyhnutné vzhľadom na vykonávané úlohy. nimi. Správca podniká všetky kroky k tomu, aby s ním spolupracujúce subjekty garantovali uplatnenie primeraných bezpečnostných opatrení vždy, keď budú na žiadosť správcu spracúvať osobné údaje.
Ide najmä o tieto bezpečnostné opatrenia:
– zabezpečenie údajov proti neoprávnenému prístupu;
– SSL certifikát.

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Ak máte akékoľvek otázky, žiadosti a žiadosti týkajúce sa Vašich Osobných údajov alebo si chcete uplatniť konkrétne právo, môžete Správcu kontaktovať jedným z nasledujúcich formulárov:

1. Centrum Usług Dronowych Sp. z o.o., korešpondenčná adresa: ul. Przybyszowska 17, 35 – 213 Rzeszów.
2. e-mail: biuro@centrumdronowe.pl
3. telefón: +48 512 233 363
Správca si vyhradzuje právo uplatniť Vaše práva súvisiace so spracovaním Osobných údajov po kladnom overení Vašej totožnosti.

ZMENA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Správca sa snaží zabezpečiť aktuálnosť týchto Zásad ochrany osobných údajov a aktualizovať ich v prípade zmien právnych predpisov, súdnych rozhodnutí, usmernení orgánov zodpovedných za dohľad nad spracúvaním osobných údajov, zavádzania Kódexov správnej praxe (ak Správca je viazaný týmito kódexmi), zmenami technológie, metód, účelov alebo právneho základu spracúvania Osobných údajov.